Marken
Marke
Marke einer Produktreihe
marque commerciale
make brand trade name
marca comercial
dat ass eng rechtlech geschützte Mark
si kafen ëmmer en Auto vun där selwechter Mark