Marmerkuchen
Marmerkuche
Marmorkuchen
(gâteau) marbré
marble cake
bolo mármore
dëse Marmerkuch hunn ech selwer gebak