Marounen
Maroune
Esskastanie Marone
châtaigne (cultivée) marron
(sweet) chestnut
castanha fruto
ech hu mer um Chrëschtmaart eng Tut Maroune kaaft
(Séiss) Käscht
Maroun
(Séiss) Käscht