marxistisch
marxiste
Marxist
marxista
dat ass eng al Erkenntnes aus der marxistescher Ekonomie