maschinell
mécanique exécuté par une machine à la machine
machine mechanical by machine, mechanically
mecânico efetuado por uma máquina mecanicamente, à maquina
déi maschinell Produktioun muss nach verbessert ginn
de Broutdeeg gëtt maschinell gekniet