kee Pluriel
Maskenpflicht
port du masque obligatoire
mandatory wearing of a face mask
uso de máscara obrigatório
wärend der Epidemie gëllt d' Maskeflicht 1 iwwerall do, wou kee Sécherheetsofstand kann agehale ginn