maskiert eine Maske tragend
masqué couvert d'un masque
masked
mascarado que traz máscara
zwee maskéiert Männer hunn d' Tankstell 1 iwwerfall