masochistisch
masochiste
masochistic
masoquista
d' Eltere 1 si mam Kand bei e Psycholog gaangen, well et masoschistesch Tendenze weist