Massekläppereien
Massekläppereie
Massenschlägerei
bagarre généralisée
mass brawl
pancadaria geral batalha campal
d' Manifestatioun 1 ass an eng Massekläpperei ausgeaart