1
mit auch, ebenfalls
également aussi avec quelqu'un d'autre, avec d'autres
also too
também em conjunto com outrem
du bass mat schold!
hie geet scho mat stëmmen
2
nach mat
einschließlich Datum
inclus jour, date
inclusive dia, data
ech sinn den Ament am Congé, bis den 20. August nach mat
3
mat sinn
mit von der Partie sein mitmachen
être de la partie
to be in to join in to take part
alinhar participar
bei där doter Saach sinn ech net mat ! 1
4
mat sinn
einverstanden sein
être d'accord
to agree
estar de acordo concordar
fir dee Präis kann ee mat sinn!