Matbierger
Mitbürger
concitoyen
fellow citizen
concidadão
op Nationalfeierdag huet de Buergermeeschter all Matbierger op e Patt agelueden