Matbiergerinnen
Matbiergerinne
Mitbürgerin
concitoyenne
concidadã
an senger Ried huet de Buergermeeschter dëser Matbiergerin hiren Engagement besonnesch ervirgehuewen