mathematisch
mathématique mathématiquement
mathematical mathematically
matemático matematicamente
d' Schüler 1 krute mathematesch Formelen ze léieren
hien ass e Mënsch, dee mathematesch räsonéiert