kee Pluriel
Mathematikstudium
études de mathématiques
mathematics studies
estudos de matemática curso de matemática
no sengem Mathematiksstudium huet mäi Brudder sech an der Statistik spezialiséiert