hunn
matkritt
transitiv
mitbekommen hören
entendre percevoir, comprendre
to overhear to understand
ouvir apanhar perceber
wann s de esou haart bläers, kréien d' Noperen 1 alles mat ! 1
hoffentlech kruten si näischt mat vun eisem Gespréich!
verstoen