Matrousen
Matrouse
Matrose
matelot
sailor
marujo marinheiro
mäi Cousin ass Matrous op engem grousse Schëff