Matrousinnen
Matrousinne
Matrosin
femme matelot
marinheira mulher marítima
als Matrousin ginn ech net liicht séikrank