hunn
matgeschriwwen
transitiv
1
mitschreiben eine Arbeit, eine Prüfung
participer à une épreuve écrite
participar em numa prova escrita
ech konnt d' Prüfung 1 net matschreiwen , 1 well ech krank am Bett louch
2
mitschreiben notieren
prendre des notes de
tomar nota de registar por escrito
de Sekretär huet alles matgeschriwwen , 1 wat am Kommitee gesot ginn ass