Mauernischen
Mauernische
Mauernische
niche murale
alcove niche recess
nicho mural
de Schräiner huet eis e Schaf an d' Mauernisch 1 agebaut