Mailer
1
Maul eines Tiers
gueule d'un animal
mouth jaws of an animal
focinho de um animal
den Hond huet eng déck Rat an der Maul
Schnëss
2
FAM
Maul Mund
gueule bouche
gob trap
boca bico
aus deem senger Maul kënnt näischt Gescheites
hal d' Maul 1 , 1 däi Gebraddels interesséiert kee Mënsch!
du hues eng grouss Maul , 1 mee du schaffs net vill! du téins, mee du schaffs net vill!
du häss d' Maul 1 net sollen esou wäit oprappen! du häss dat net solle soen
hien huet eng Maul gemaach hien huet gemotzt
Schnëss
3
FAM
Schnauze Gesicht
gueule visage
mug face chops
tromba focinho cara
ech ka seng domm Maul net méi gesinn!
wann hie sech net gëtt, kritt en der an d' Maul 1 ! 1
Schnëss
1
Maul
Schnëss
2
FAM
Maul
Schnëss
3
FAM
Maul
Schnëss