Mauldéieren
Mauldéiere
Maultier
mulet mule
mule
mulo (eguariço) mula (eguariça)
e Mauldéier ass eng Kräizung tëschent engem Päerd an engem Iesel