Mauten
Maute
Maut
péage taxe
portagem taxa
a verschiddenen Tunnellen an den Alpe muss een (eng) Maut bezuelen
Peage
Maut
Peage