Maximalhéichten
Maximalhéichte
Maximalhöhe
hauteur maximale
maximum height
altura máxima
d' Bautekommissioun 1 huet d' Maximalhéicht 1 fir d' Haiser 1 festgeluecht