kee Pluriel
Mayonnaise
mayonnaise
mayonnaise
maionese
et ass eng Gerot, ob meng Mayonnaise eppes gëtt oder net