1. Persoun Singulier
Akkusativ
mich
me moi
me
me mim
den Tourist ass op mech duerkomm, fir nom Wee ze froen
fro mech , 1 ech soen der et!
maach dat roueg, awer ouni mech ! 1