1
Mechaniken
Mechanike
Mechanik Vorrichtung
mécanique mécanisme
mechanics machinery
mecânica mecanismo
haut kënnt en Techniker, fir no der Mechanik vum Lift ze kucken
2
kee Pluriel
Mechanik Maschinenkunde
mécanique science, discipline
mechanics study
mecânica ciência, disciplina
eise Fils huet en Noexamen an der Mechanik