Mediatricen
Mediatricë
Schlichterin Vermittlerin
médiatrice
mediadora
well déi zwou Parteien sech net eens gi sinn, gouf eng Mediatrice ageschalt
Vermëttlerin
Mediatrice
Vermëttlerin