meditativ
méditatif
meditative
meditativo
fir anzeschlofen, lauschteren ech gär meditativ Musek