aber jedoch
mais
but however
mas contudo, porém
ech drénken en Aperitif, mee ouni Äis
hien huet versicht, mech eranzeleeën, mee ech hunn en duerchkuckt
awer
mee
awer