Meekränz
Maikranz zum 1. Mai geflochtener Laubkranz
couronne de mai tressée à partir de feuillage au premier mai
May Day wreath
coroa de maio entrançada com folhagem no primeiro de maio
den 1. Mee gi mir fréi mueres an de Bësch, fir e Meekranz ze maachen