Meesen
Meese
Paridae
Meise
mésange
tit titmouse
chapim ave
an eisem Vullenhaischen huet eng Koppel Meesen hiert Nascht gebaut