Singulier
männlech
Nominativ
1
de(en) meeschten
der meiste
la plus grande partie (de) le plus (de)
most (of)
a maior parte (de)
de meeschten Dreck gouf mat der Schubbkar fortgefouert
Singulier
männlech
Akkusativ
2
de(en) meeschten
den meisten
la plus grande partie (de) le plus (de)
most (of)
a maior parte (de)
dësen Artist hat mat sengem Optrëtt de meeschten Erfolleg vun en all
Singulier
männlech
Dativ
3
de(e)m meeschten
dem meisten
la plus grande partie (de) le plus (de)
most (of)
a maior parte (de) mais
d' Banann 1 ass eng vun de Friichte mat deem meeschten Zocker
Singulier
sächlech
Dativ
4
de(e)m meeschten
dem meisten
la plus grande partie (de) le plus (de)
most (of)
a maior parte (de) mais
fir déi Aarbecht huele mer d' Firma 1 mat de(e)m meeschte Personal
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Dativ
5
de(enen) meeschten
den meisten
la plupart (de) le plus grand nombre (de)
most (of)
a maior parte (de) a maioria (de)
an de meeschten Haiser sinn d' Kichen 1 an d' Stuff 1 um Rez-de-chaussée