Meeschterprüfungen
Meeschterprüfunge
EGS
Meisterprüfung
brevet de maîtrise examen(s)
exame(s) finais para a obtenção do diploma de mestre
wann s du deng Meeschterprüfung gepackt hues, bass du Meeschter an dengem Handwierk