mehr
plus de
more
mais em maior quantidade, em maior número
dee Kärel misst heiansdo mat méi Verstand handelen
d' Theatere 1 vun der Stad hu méi Subside kritt