Méiglechkeeten
Méiglechkeete
Möglichkeit
possibilité
possibility option
possibilidade
well mäin Auto futti war, hat ech keng aner Méiglechkeet wéi mam Zuch ze fueren
Optioun
Méiglechkeet
Optioun
Eventualitéit