möglichst so ... wie möglich
aussi ... que possible au plus ...
as ... as possible
o mais ... possível
mir musse méiglechst séier eng Léisung fannen
esou ... ewéi méiglech
méiglechst
esou ... ewéi méiglech