monatelang
de plusieurs mois pendant des mois, depuis des mois
months (of) for months
de vários meses durante meses, há meses
no méintlaange Verhandlungen hunn déi zwou Parteie sech kënnen eenegen
mir hu scho méintlaang näischt méi vun him héieren