1
mehrsprachig mehrere Sprachen beherrschend
plurilingue polyglotte
multilingual knowing several languages
multilingue poliglota
Lëtzebuerg war schonn ëmmer e méisproochegt Land
déi jonk Koppel leet vill Wäert drop, hir Kanner méisproocheg ze erzéien
2
mehrsprachig in mehreren Sprachen
plurilingue en plusieurs langues
multilingual in several languages
multilingue (redigido) em várias línguas
dësen online Dictionnaire ass méisproocheg