kee Pluriel
Mehrsprachigkeit
plurilinguisme
multilingualism
multilinguismo
de Moie war en interessanten Artikel an der Zeitung iwwer d' Méisproochegkeet 1 an eiser Gesellschaft