melancholisch
mélancolique
melancholy melancholic melancholically
melancólico
déi melancholesch Musek passt bei meng Stëmmung
kuck net esou melancholesch dran!