Mënchen
Mënche
Mönch
moine religieux
monk
monge
déi schéinste Manuskripter si vu Mënche geschriwwe ginn
Brudder
Pater
Mënch
Brudder
Pater