meinerseits
de mon côté pour ma part
for my part as far as I am concerned
quanto a mim pela minha parte
och wann dir nach zéckt, ass mengersäits kee Problem
fir mäin Deel
fir mech
vu menger Säit aus
vu mir aus
mengersäits
fir mäin Deel
fir mech
vu mir aus
vu menger Säit aus