hunn
mentionéiert
transitiv
erwähnen
mentionner
to mention
mencionar
ech wëll iwwer e Problem schwätzen, dee bis elo nach kee mentionéiert huet
erwänen
mentionéieren
erwänen