Mentiounen
Mentioune
1
Auszeichnung bei einer Benotung
mention d'excellence
distinction outstanding grade
distinção de excelência
hatt huet den Exame mat Mentioun gepackt
2
Note Prädikat bei einer Bewertung
mention d'évaluation
grade rating comment, appreciation
nota classificação numa avaliação
ech hunn den Examen esou just mat der Mentioun „satisfaisant“ gepackt