1. Persoun Pluriel
Nominativ
1
wir
nous
we
nós
gëschter Owend hu mer eis gutt ameséiert
1. Persoun Singulier
Dativ
2
mir
me moi
me
me mim
dat do gefält mer ! 1
gëff mer endlech meng Suen erëm!
hie souz niewent mer am Theater