1. Persoun Singulier
Dativ
mir
me
myself
me
ech hu mer erlaabt, e puer Annotatiounen zu dengem Text ze maachen