Messagen
Messagë
1
Nachricht
message communication
message communication
mensagem recado
et huet ee mer e Message op mäi Repondeur geschwat
2
Message Aussage Anliegen
message contenu, thèse
message meaning, point
mensagem conteúdo, tese
de Message vun där Campagne ass net verstane ginn