Messagerien
Messagerië
zentrale Verteilstelle für Printmedien
messagerie (de presse)
print media distributor
agência distribuidora (de imprensa escrita)
de Kiosk ass haut net vun der Messagerie beliwwert ginn