aus Messing messingen
en laiton
brass
de latão
messengs Schrauwe raschten net