Metapheren
Metaphere
Metapher
métaphore
metáfora
hie benotzt d' Metapher 1 vum stueren Iesel, fir ze soen, datt s du en Déckkapp bass